Warunki uczestnictwa

Warunki

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH


ORGANIZOWANYCH PRZEZ B.P ESPACE TRANS – „SEZON 2023/2024” – obowiązuje od 01.05.2023


POSTANOWIANIA OGÓLNE I ZAWARCIE UMOWY:


Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Espace Trans sp z.o.o zwane dalej są dalej „warunkami uczestnictwa”. Spółka pod nazwą Espace Trans sp z o.o. w Warszawie będąca organizatorem turystyki będzie zwana dalej Organizatorem lub B.P. Espace Trans, Biurem podróży. Pojęcia: „Impreza Turystyczna: zwana dalej „Imprezą”, „Umowa Zgłoszenie Uczestnictwa” zwana dalej „Umową”, „Podróżny” oraz „trwały nośnik” są używane w znaczeniu nadanym im przez przepisy ustawy z dnia 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych zwanych dalej „Ustawą”. Warunki uczestnictwa stanowiące integralną część umowy określają związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją imprez organizatora, prawa i obowiązki Podróżnych B.P Espace Trans oraz Agenta działającego naw imieniu i na rachunek Biura podróży. Jako umowę należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z „Umowy Zgłoszenia Uczestnictwa” w imprezie turystycznej. Na integralną treść Umowy Zgłoszenia Uczestnictwa składa się treść następujących materiałów i dokumentów: Warunki Uczestnictwa, Oferta – zawierająca opis Imprezy wybranej przez Podróżnego i stanowiącej przedmiot umowy za wyjątkiem usług które zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu realizacji usługi turystycznej, Warunki Ubezpieczenia, Polityka Ochrony Danych Osobowych, Informacje Praktyczne. Materiały o których mowa wyżej są dostępne na stronie www.espacetrans.pl lub w B.P. Espace Trans. Imprezy zawarte w Ofercie Organizatora zamieszczanych na stronach internetowych on-line oraz katalogach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 k.c lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane zawarte w opisie imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w Ustawie art. 40 ust.3 wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie. Informacje lub oświadczenia ustne powinny być zapisane na trwałym nośniku. Jeżeli ustawa wymaga przekazania Podróżnemu informacji lub oświadczenia na określonym nośniku – zostanie użyty nośnik wskazany w Ustawie. Zawarcie umowy na wyjazd następuje przez jej podpisanie przez Nabywcę i przedstawiciela "B.P. Espace Trans". Za Nabywcę uważa się osobę dokonującą rezerwacji i podpisująca umowę która bierze na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione na umowie. Jest także odpowiedzialna za przekazywanie pozostałym podróżnym otrzymanych od organizatora informacji dotyczących realizacji usługi turystycznej, oświadczeń dotyczących imprezy a także za przekazywanie organizatorowi w imieniu tych osób informacji i oświadczeń związanych z imprezą. Przed zawarciem umowy udziela się podróżnemu standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego zwanego dalej „formularzem SFT” stanowiącego załącznik 1 ub 2 do Ustawy. Informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy, zwanych dalej „Informacjami o Imprezie” . Przed zawarciem umowy organizator może zmienić informacje przekazane podróżnemu zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony www.espacetrans.pl Podrózny potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane Ustawą informacje za pośrednictwem formularza SFI a przed zawarciem Umowy również Informacje o Imprezie. W przypadku zawierania umowy przez telefon Podróżnemu udziela się informacji o Imprezie oraz informacji zawartych w SFi stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy a także potwierdza się treść proponowanej Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora. W przypadku zawierania umowy w B.P Espace Trans w jednoczesnej fizycznej obecność stron udzielenie Podróżnemu informacji za pośrednictwem formularza SFI oraz Informacji o imprezie następuje na trwałym nośniku. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcie zawiera udzielone Podróżnemu przed zawarciem Umowy informacje o Imprezie a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Podróżnemu na trwałym nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii Umowy w postaci papierowej, jeżli została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron. Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonych notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone podczas Imprezy przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.


UWAGA !!! Zawarcie umowy zobowiązuje klienta podpisującego umowę do wpłaty zaliczki na poczet Imprezy w wysokości 30 % ceny wycieczki. Zaliczka winna wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej 24h po założeniu rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest na mniej niż 14 dni przed wyjazdem/wylotem, płatność musi nastąpić w dniu dokonania rezerwacji. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku zakupu Imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu Klient zobowiązany jest do wpłaty całości należnej kwoty. W przypadku nie dotrzymania przez klienta terminu której kolwiek z płatności (zaliczka i dopłata do całości) Espace Trans zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy o czym pisemnie w ciągu 2 tygodni poinformuje klienta. Wpłaty wyższe niż te wynikające z harmonogramu płatności określonego w umowie nie są objęte gwarancją bankową lub ubezpieczeniową wymaganą w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r.Wszystkie ceny imprez są cenami umownymi. Cena imprezy jest ustalana indywidualnie na podstawie obowiązujących kursów walut, taryf, opłat, cen. Ceny imprez nie obejmują kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień, dodatkowych ubezpieczeń.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZMIANA WARUNKÓW UMOWY / PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ


Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy. W razie odstąpienia od Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Biura Podróży opłaty za odstąpienie od umowy o określonej i pobieranej zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy. B.P Espace Trans podaje informacyjnie przewidywane historycznie średnie możliwe opłaty:


opłata manipulacyjna 350 zł/os jeśli rezygnacja nastąpiła do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy autokarowej lub "dojazd własny"


800 zł/os w przypadku imprezy lotniczej jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty.


45 % ceny jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty jeśli rezygnacja nastąpiła od 40 do 21 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy.

65 % ceny jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty jeśli rezygnacja nastąpiła od 20 do 14 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy.

90 % ceny jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty jeśli rezygnacja nastąpiła na 13 lub mniej dni przed wyjazdem.

Oszacowanie faktycznie poniesionych kosztów może nastąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu po rozliczeniu kosztów imprezy, z której Podróżny nie skorzystał.


W przypadku imprez realizowanych samolotem rejsowym/liniowym powyższe dane historyczne kosztów rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) oraz rezygnacji naliczone przez biuro, będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany/rezygnacji należy się skontaktować z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.Ponadto, jeżeli z udziału w imprezie rezygnuje jeden bądź kilku Uczestników, którzy wspólnie wykupili pokój 2 osobowy lub studio/apartament kilkuosobowy wówczas pozostali uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia dopłaty za pozostałe w studio/apartamencie wolne łóżko/a. W przeciwnym wypadku miejsce to powróci do sprzedaży jako wolne i do w/w studio/apartamentu może zostać dokwaterowana nowa, obca osoba. Zmiana Warunków Umowy z inicjatywy Podróżnego może nastąpić po złożeniu przez Podróżnego oświadczenia na trwałym nośniku w Biurze Podróży lub w Biurze Sprzedaży. Podróżny, który po uiszczeniu przedpłaty lub całej ceny Imprezy chce dokonać zmian Warunków Umowy (np. w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu, uczestników), jest zobowiązany stosować się do następujących zasad: (a) przy zmianach, o których Podróżny poinformuje Biuro Podróży do 40 dni przed planowaną datą wyjazdu, Biuro Podróży ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 250 zł od osoby. Opłatę tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej dokonaniu tak, aby na daną Imprezę zawsze wpłacona była przynajmniej pełna przedpłata. Taką samą opłatę wnosi Klient pragnący przenieść uprawnienia z Umowy na inną osobę, spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa w imprezie. (b) w przypadku Imprez realizowanych samolotem rejsowym/liniowym (nieczarterowym) powyższe warunki zmiany nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, uczestnika itp.) naliczone przez Biuro Podróży będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed potwierdzeniem zmiany należy się skontaktować z Biurem Podróży w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; (c) Podróżnego zmieniającego termin wyjazdu lub miejsce docelowe, hotel lub uczestników, powyżej 40 dni przed wyjazdem, obowiązują przy wyborze nowej (innej) Imprezy takie warunki cenowe, jakie obowiązywały za nią w dniu dokonania pierwotnej rezerwacji. Doręczenie przez Podróżnego Biuru Podróży lub Biuru Sprzedaży na mniej niż 40 dni przed rozpoczęciem Imprezy prośby o zmianę Warunków Umowy w zakresie miejsca docelowego, terminu lub okresu trwania Imprezy jest równoznaczne z odstąpieniem przez Podróżnego od Umowy ze skutkiem określonym w rozdziale X Warunków Uczestnictwa, chyba że strony postanowią inaczej.Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż 30 osób dla Imprez autokarowych oraz mniejsza niż 50 osób dla Imprez samolotowych, a Biuro Podróży powiadomiło Podróżnego o rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20 dni. Podróżny może bez zgody Biura Podróży przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. To przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, zwane dalej „przepisaniem Imprezy”, jest skuteczne wobec Biura Podróży, jeżeli Podróżny zawiadomi je o przepisaniu Imprezy na trwałym nośniku określonym w Umowie w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie. Zawiadomienie uważa się również za złożone w rozsądnym terminie, jeżeli zostało dokonane przez Podróżnego: (a) w przypadku Imprez samolotowych - na lotnisku nie później niż 2 godziny przed godziną wylotu lub (b) w przypadku imprez autokarowych – w głównym miejscu zbiórki nie później niż 15 minut przed wyjazdem. Jeżeli przepisanie Imprezy będzie wiązać się dla Biura Podróży z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Biuro Podróży wykaże Podróżnemu zasadne i rzeczywiste koszty. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Biuro Podróży w wyniku przepisania Imprezy Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora zmianie podlegają istotne warunki (zakres i standard oferowanych świadczeń lub zmiana ceny Imprezy) Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Klienta na trwałym nośniku niezwłocznie po otrzymaniu informacji na ten temat. Klient powinien niezwłocznie, poinformować Organizatora na trwałym nośniku czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych świadczeń. . Odwołanie Imprezy może nastąpić także w każdym czasie, w razie gdy przeprowadzenie Imprezy turystycznej zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej. W przypadku odwołania Imprezy z powodów opisanych powyżej Klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty. Organizator informuje, iż w przypadku zmniejszenia liczby chętnych poniżej 6 osób zaplanowany dojazd antenowy z danej trasy lub miasta na terenie Polski może zostać odwołany. W takim przypadku Organizator niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta i proponuje inny sposób dojazdu i pokrywa jego koszt. Klient powinien niezwłocznie, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych świadczeń.


OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻNEGO ORAZ BIURA PODRÓŻY


Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu Imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w Umowie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz przepisów bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Organizatora. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, w czasie trwania Imprezy, na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników Imprezy, hoteli, linii lotniczych itp. Podróżny wyjeżdzający poza obszar Uni Europejskiej (i strefy Shengen) powinien posiadać ważny stały paszport. Wymóg posiadania paszportu dotyczy również dzieci <2 lat.

Informacje praktyczne Biura dotyczące w szczególności: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, transportu autokarowego, transportu lotniczego, pobytu w apartamentach są integralną częścią umowy. Ja niżej podpisany oświadczam że zapoznałem się i akceptuję informacje praktyczne Biura Espace Trans. Informację są dostępne na stronie


https://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm


Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom w Konwencji Montrealskiej z 1999 r. z późniejszymi zmianami i aneksami dostosowanymi do ustawodawstw narodowych. Reklamacje dotyczące towarów zaginionych lub uszkodzonych w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów, a w przypadku zaginięcia przedmiotów w ciągu 21 dni, w przedstawicielstwie linii lotniczych.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania Imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej Imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej Imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Zorganizowanie świadczenia zastępczego nie stanowi wady usługi, chyba że jego jakość jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy turystycznej. W razie świadczenia zastępczego o niższej jakości, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy. Jeżeli wykonanie świadczenia zastępczego jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o której mowa powyżej, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Piloci, przewodnicy i rezydenci Espace Trans Sp. z o.o. nie są upoważnieni do uznawania roszczeń. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie Imprezy turystycznej wadliwego wykonania Umowy przez Organizatora, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. W przypadku Imprezy turystycznej organizowanej za granicą wadliwe wykonanie Umowy należy zgłaszać u wykonawcy usługi oraz przedstawiciela Organizatora. Niezależnie od zawiadomienia, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazane uchybienia w sposobie wykonywania Umowy oraz precyzującą żądania Klienta. Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świad­czeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Biuro podróży zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów walut przy zastrzeżeniu udokumentowania przez Organizatora wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności i udokumentowania jej wpływu na cenę. O zmianie ceny Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta. W okresie do 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może być podwyższona. Uczestnik imprezy, który po podpisaniu umowy - zgłoszenia chce dokonać zmian w rezerwacji, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50zł od osoby, za każdą zmianę, wg zasad: w zakresie każdej zmiany, (np. zmiany nazwisk uczestników), nie będącej jednocześnie rezygnacją ze świadczeń (np. zmiana środka transportu z autokaru lub samolotu na dojazd własny), domówienie dodatkowego świadczenia (np. ubezpieczenia, szkolenia narciarskiego itp.), zmiany obiektu hotelowego lub miejsca w ramach tego samego terminu wycieczki. Biuro podróży zastrzega sobie prawo do zmiany – w trakcie trwania sezonu – linii lotniczych, które obsługują znajdujące się w ofercie biura trasy lotów. Biuro podróży zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian rozkładów jazdy/lotów, o ile takie narzucane są przez przewoźników / linie lotnicze.W przypadku imprez autokarowych lotniczych informacje o wyjazdach/wylotach i limity na bagaż są podawane dla każdej imprezy na stronie internetowej

https://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm


Klient rezerwujący imprezę zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem (bezpośrednio lub poprzez biuro pośredniczące w zawarciu umowy) na 48 godzin przed planowanym terminem wyjazdu/wylotu z kraju, w celu potwierdzenia rozkładu lotu/jazdy i limitu na bagaż.


W przypadku imprez samolotowych/autokarowych uczestnik imprezy jest odpowiedzialny za zasięganie informacji u pilota lub z tablic ogłoszeń w rezydencji dotyczących organizowanych imprez oraz terminu podroży powrotnej, w tym także zmian w stosunku do godziny podanej w potwierdzeniu rezerwacji/ dokumentach podroży. Zalecane jest skontaktowanie sie z lokalnym przedstawicielem biura podróży na 24 godziny przed planowanym powrotem w celu potwierdzenia godziny. Uczestnik imprezy jest ponadto odpowiedzialny za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków lotów, o jakich powiadomi go biuro podróży. Brak potwierdzenia oznacza, ze linie lotnicze uczestniczące w transporcie maja prawo rozdysponować zarezerwowane miejsca. W takim przypadku uczestnik imprezy nie ma prawa wnosić roszczeń w stosunku do biura podróży lub linii lotniczych z tytułu następstw niepotwierdzenia przez niego lotu. W przypadku zbyt późnego stawienia sie na lot powrotny bez winy biura, uczestnik imprezy traci prawo do lotu i musi wrócić do kraju na koszt własny. Biuro podróży nie jest tez odpowiedzialne za punktualne odprawienie sie uczestnika imprezy, który przyjeżdża na lotnisko - z którego odbywa sie lot powrotny - we własnym zakresie. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego bagaż spełniają warunki dla podróży samolotem lub autokarem. 

Kapitan samolotu/kierowca/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, nietrzeźwe, niestosownie się zachowujące wobec innych pasażerów. W takim przypadku biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy.Jeżeli Uczestnik nie wyjechał na imprezę w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Espace Trans lub odłączył się od grupy w trakcie imprezy, Espace Trans nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikowi dojazdu w celu dołączenia do grupy lub powrotu do kraju. Ja niżej podpisany potwierdzam, że otrzymałem Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wojażer – PZU Pomoc w Podróży, ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/297/2015 z dnia 28 września 2015 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.na podstawie, których zostałem objęty ochrona ubezpieczeniową przez PZU S.A. i zapoznałem się z ich treścią. Wszyscy uczestnicy wyjazdów Espace Trans objęci są podstawowym ubezpieczeniem turystycznym Wojażer – PZU pomoc Podróży według sum gwarancyjnych podanych w informacjach praktycznych Biura.


https://www.espacetrans.pl/infopraktyczne.htm


Biuro nie odpowiada za brak ze strony Uczestnika, polisy od ryzyka rekreacyjnego uprawiania narciarstwa i snowboardu. Odpowiedzialność Espace Trans sp z o.o. za poniesione szkody, które nie są szkodami na osobie, jest ograniczona do dwukrotnej ceny imprezy. Ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje także wówczas, gdy szkody zostały spowodowane przez działanie podwykonawców. Nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, jeśli zgodnie z międzynarodowymi umowami państwowymi lub zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ww. umów, stosowanych do wykonania świadczenia przez podwykonawcę, jego odpowiedzialność również została wyłączona lub ograniczona. W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 - art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Espace Trans sp z o.o. doliczana będzie składka, którą biuro będzie w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY. TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia TURYSTYCZNEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty: 15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską, 13 PLN/os – za imprezy nie czarterowe realizowane poza Europę, 10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską. Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku Ustaw pod adresem:


http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. B.P.Espace Trans oświadcza że posiada wymagane Ustawą zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej wydanej przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A ul. Chłodna 51, Warszawa. Sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia przez właściwy Sąd. Uczestnik może zapoznać się z treścią Ustawy, w tym przepisów powołanych w Warunkach Uczestnictwa, na stronie www.sejm.gov.pl.


ZMIANY CEN:

Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany (podwyższenia) ceny imprezy turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będącej bezpośrednim skutkiem zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, Biuro każdorazowo zobowiązane będzie powiadomić Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku (trwały nośnik: materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane) o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę wskazując sposób jej wyliczenia. W okresie 20 (dwudziestu) dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, cena ustalona w umowie z Uczestnikiem nie może być podwyższona. Uczestnikowi przysługuje prawo do obniżenia ceny imprezy turystycznej odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, a które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W takim przypadku Biuro może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Uczestnika, Biuro przedstawi dowód poniesionych kosztów obsługi.
W przypadku, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zmuszone jest zmienić główne właściwości usług turystycznych wskazanych w art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. lub nie może spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie strony wyraziły zgodę w umowie) lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej, Biuro zobowiązane jest niezwłocznie poinformować Uczestnika o treści tych zmian pisemnie bądź na innym trwałym nośniku wskazując zmiany oraz ich ewentualny wpływ na cenę imprezę turystycznej. W takim przypadku Biuro może jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. Po otrzymaniu takiej informacji, Uczestnik w terminie zakreślonym przez Biuro, obowiązany jest poinformować Biuro czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od zawartej umowy za zwrotem wszystkich wniesionych przez niego opłat, bez obowiązku wniesienia opłat za odstąpienie albo odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną. W przypadku, gdy zmiana umowy lub zastępcza impreza turystyczna prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny imprezy turystycznej.
W przypadku, gdy umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana w związku z odstąpieniem Uczestnika na warunkach określonych powyżej, Biuro nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika lub w jego imieniu. Uczestnik w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy.
Biuro przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać zmiany warunków umowy w przypadku, gdy zmiana ta jest nieznaczna oraz poinformuje o niej Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku.

UWAGA! Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wyjazdów lub powrotów o ile nie zmienia się ilość świadczeń nie stanowią zmiany głównych właściwości imprezy. Nie stanowi również zmiany właściwości imprezy – zmiana kolejności zwiedzania, o ile program został wykonany w całości.