TRANSPORT AUTOKAROWY

BAGAŻ

TRANSPORT AUTOKAROWY

Wszystkie wyjazdy organizowane są autokarami spełniającymi wszelkie wymogi prawa, a także są wyposażone w barek, toaletę, klimatyzację. Przy wszystkich programach przejazdów podano średni czas dotarcia na miejsce, może on jednak ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od warunków drogowych, atmosferycznych lub innych noszących cechy siły wyższej. W autokarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. Organizator ma prawo odmówić przewozu Klientów będących pod wpływem alkoholu i/lub narażających innych podróżnych na nieprzyjemności; dotyczy to zarówno podróży w kraju jak i za granicą. W trakcie podróży grupie towarzyszy pilot przewozowy. Należy mieć na uwadze, iż w przypadku utrzymujących się temperatur ujemnych zarówno barek jak i toaleta mogą zostać wyłączone z użytku z powodu zamarzania przewodów.

Miejsca w autokarze są numerowane i przydzielane w biurze. W momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia. Klienci mogą zgłaszać swoje preferencje dotyczące zajmowanych w autokarze miejsc (np. ze względu na chorobę lokomocyjną lub inne okoliczności); będą one uwzględnione przez Organizatora w miarę możliwości i wziąwszy pod uwagę kolejność zgłoszeń; Agent nie jest uprawniony do zagwarantowania ich realizacji. W trakcie przejazdu postoje autokaru dostosowane są do przerw związanych z czasem pracy kierowców i odbywają się co ok. 4-4,5 godz. Ze względu na niewielką pojemność zbiorników toalety i niewielką liczbę miejsc na trasie, gdzie możliwe jest ich opróżnienie, zaleca się korzystanie z WC w autokarze wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Trasa połączeń na terenie kraju zależy od zgłoszeń z poszczególnych miast, co może spowodować, że przejazd nie będzie realizowany najkrótszą z możliwych tras. Biuro zatwierdza trasę przejazdu na dzień przed wyjazdem. Godziny odjazdów podano na umowie, mogą one jednak ulec zmianie np. z powodu trudnych warunków atmosferycznych lub utrudnień w ruchu. W przypadku zmian możliwych do przewidzenia wcześniej klienci będą informowani o zmianach za pomocą e-maili, wiadomości sms przesyłanych na podany przez Klienta numer telefonu i komunikatów zamieszczanych w Panelu Klienta. Z powodu możliwych utrudnień na trasie i opóźnienia godzin odjazdu istnieje obowiązek podania w Umowie-Zgłoszeniu aktywnych numerów telefonów komórkowych wszystkich uczestników oraz aktywnych adresów e-mail, aby pracownicy biura mogli poinformować o ewentualnych opóźnieniach.

W przypadku, kiedy do danego regionu Alp udaje się niewielka liczba osób, możliwy jest transport z dodatkową przesiadką, mniejszym środkiem transportu (samochód osobowy, bus bez toalety/ barku), o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail.

Przejazdy antenowe odbywają się bez pilota przewozowego. Analogiczne powiązania logistyczne występują w drodze powrotnej, po to aby zapewnić Klientom powrót do poszczególnych miejsc wyjazdowych w Polsce.

W zależności od konkretnej sytuacji logistycznej podane godziny mogą ulec modyfikacji, a ostateczny czas wyjazdu podaje, na podstawie wytycznych z biura, rezydent w dniu poprzedzającym odjazd. W związku z koniecznością przygotowania pokojów na przyjazd kolejnej grupy, wykwaterowanie z hotelu odbywa się najpóźniej o godz. 10. W przypadku wyjazdów późniejszych niż godz. 10 bagaże są pakowane do autokaru lub pozostają w wyznaczonym punkcie hotelu, a Klienci dysponują swoim czasem samodzielnie.

(*) PRZYSTANEK TYLKO DO WSIADANIA (!) PODCZAS POWROTU AUTOKAR ZATRZYMUJE SIĘ PO PRZECIWNEJ STRONIE A1 – MOP WIŚNIOWA GÓRA WSCHÓD

(**) - PRZYSTANEK W OKOLICACH ŁODZI USTALANY W JEST ZALEŻNOŚCI OD TRASY AUTOKARU

I POTWIERDZANY PRZEZ ORGANIZATORA NAJPOŹNIEJ 48H PRZED WYJAZDEM. MAJĄC NA UWADZE

PREFERENCJĘ PASAŻERÓW/GRUP WYJAZDOWYCH ORAZ LICZBĘ ZGŁOSZEŃ NA DANY PRZYSTANEK O

TRASIE PRZEJAZDU DECYDUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE ORGANIZATOR/PRZEWOŹNIK.

(***) PRZYSTANKI FUNKCJONUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ JAKO TZW. „ANTENKI” - REALIZOWANE JAKO DOJAZD I PRZESIADKA DO AUTOKARU DOCELOWEGO

PRZYSTANKI I GODZINY ODJAZDU:

WSZYSTKIE PRZYSTANKI POZA MIEJSCEM WSIADANIA <WARSZAWA> SĄ DO POTWIERDZENIA. W SKRAJNYCH SYTUACJACH Z POWODU NP. ZGŁOSZENIA SIĘ NIEWYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI OSÓB NA DANEJ TRASIE PRZYSTANKI MOGĄ ZOSTAĆ ANULOWANE LUB ZASTĄPIONE INNYMI O CZYM KLIENT ZOSTANIE POINFORMOWANY PRZED WYJAZDEM, A ORGANIZATOR DOŁOŻY WSZELKICH STARAŃ W CELU ZAPROPONOWANIA ALTERNATYWNEGO MIEJSCA WSIADANIA LUB TRANSPORTU.

DOKŁADNA GODZINA WYJAZDU ORAZ MIEJSCE ZBIÓREK SĄ PRZYDZIELANE INDYWIDUALNIE PRZY REZERWACJI OFERTY. UCZESTNIK IMPREZY AUTOKAROWEJ, ZOBOWIĄZANY JEST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORGANIZATOREM (BEZPOŚREDNIO LUB POPRZEZ BIURO POŚREDNICZĄCE W ZAWARCIU UMOWY) NA 48 GODZIN PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYJAZDU Z KRAJU, W CELU POTWIERDZENIA ROZKŁADU I GODZINY ODJAZDU ORAZ DO STAWIENIA SIĘ NA ZBIÓRCE 30 MIN PRZED PLANOWANYM WYJAZDEM.W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY USTALONYCH PRZYSTANKÓW I GODZIN WYJAZDU. W PRZYPADKU WYMUSZONEJ ZMIANY GODZINY WYJAZDU LUB MIEJSCA ZBIÓRKI UCZESTNICY IMPREZY TURYSTYCZNEJ (ZAZWYCZAJ OSOBA PODPISUJĄCA UMOWĘ) SĄ ZAWSZE INFORMOWANI PRZEZ BIURO TELEFONICZNIE LUB MAILEM POD ADRESY I NUMERY PODANE W UMOWIE. W PRZYPADKU INNYCH MIEJSC WSIADANIA NIŻ WARSZAWA MOŻLIWE SĄ DOJAZDY ANTENOWE DO GŁÓWNEGO AUTOKARU, PRZESIADKI LUB OCZEKIWANIE NA WSPÓŁPASAŻERÓW. JEŚLI DO DANEGO REGIONU ALP UDAJE SIĘ NIEWIELKA LICZBA OSÓB, MOŻLIWY JEST TRANSPORT Z DODATKOWĄ PRZESIADKĄ, MNIEJSZYM ŚRODKIEM TRANSPORTU (SAMOCHÓD OSOBOWY, TAXI, BUS BEZ TOALETY/ BARKU).

DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA ATENKI ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ DO MIEJSCA ODJAZDU AUTOKARU Z DOWOLNEGO MIASTA W POLSCE. SZCZEGÓŁY DLA GRUP DOSTĘPNE POD ADRESEM INFO@ESPACETRANS.PL

LIMIT BAGAŻU PODCZAS PODRÓŻY AUTOKAREM

  • 1 SZTUKA BAGAŻU GŁÓWNEGO DO 20 KG (TORBA SPORTOWA/WALIZKA SPAKOWANA RAZEM Z BUTAMI NARCIARSKIMI/SNOWBOARDOWYMI)
  • LUB
  • 1 SZTUKA BAGAŻU GŁÓWNEGO DO 15 KG  (TORBA SPORTOWA/WALIZKA)

  • + 1 PARA BUTÓW NARCIARSKICH/SNOWBOARDOWYCH W POKROWCU DO 5 KG O MAX. WYMIARACH 40 x 38 x 25 /CM/
  • 1 SZTUKA SPRZĘTU SPORTOWEGO (NARTY Z KIJKAMI LUB DESKA SNOWBOARDOWA W POKROWCU)
  • 1 SZTUKA BAGAŻU PODRĘCZNEGO DO 5 KG /ZABIERANA NA POKŁAD AUTOKARU/

WSZYSTKIE LIMITY PODANE SĄ NA 1 OSOBĘ. BAGAŻ ŁĄCZNIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ WIĘCEJ NIŻ 25 KG/OS. BUTY NARCIARSKIE LUB SNOWBOARDOWE MOGĄ STANOWIĆ ODDZIELNY BAGAŻ TYLKO W PRZYPADKU PRZEWOŻENIA W SPECJALNYCH POKROWCACH I ZMIESZCZENIA SIĘ W WYSZCZEGÓLNIONYCH POWYŻEJ LIMITACH. PONIEWAŻ MAKSYMALNA ŁADOWNOŚĆ AUTOKARU SĄ ŚCIŚLE LIMITOWANE PRAWEM TRANSPORTOWYM, PILOT/KIEROWCA LUB PRZESTAWICIEL BIURA/PRZEWOŹNIKA MA PRAWO ODMÓWIĆ ZABRANIA NA POKŁAD BAGAŻU PRZEKRACZAJĄCEGO OPISANY WYŻEJ LIMIT. W/W OSOBA MOŻE RÓWNIEŻ ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA BAGAŻU, JEŻELI NIE JEST ON OPAKOWANY W SPOSÓB GWARANTUJĄCY BEZPIECZNY PRZEWÓZ. WSZYSTKIE LIMITY PODYTKOWANE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM WZGLĘDAMI BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE STANOWIĄ DLA NAS PRIORYTET PODCZAS WYJAZDÓW AUTOKAROWYCH.

PRZED PRZEKAZANIEM BAGAŻU DO LUKÓW (BAGAŻ GŁÓWNY + NARTY/DESKA) PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO PILOTA GRUPY W CELU ODEBRANIA ZAWIESZKI/NAKLEJKI NA BAGAŻ.

KAŻDA SZTUKA BAGAŻU PRZEKAZANA KIEROWCOM AUTOKARU MUSI POSIADAĆ ODPOWIEDNIĄ ZAWIESZKĘ/NAKLEJKĘ ORGANIZATORA I POWINNA BYĆ IMIENNIE OZNACZONA.

CZAS PRZEJAZDU

CAŁKOWITY CZAS PODRÓŻY Z WARSZAWY DO STACJI NARCIARSKICH WYNOSI ŚREDNIO OKOŁO 24 H W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA DOCELOWEGO, ILOŚCI PRZYSTANKÓW NA TRASIE ORAZ AKTUALNYCH WARUNKÓW NA DRODZE. W CZASIE PODRÓŻY PRZEWIDYWANE SĄ POSTOJE ŚREDNIO CO 4/4-5 GODZINY. Z UWAGI NA BEZPIECZEOSTWO PODRÓŻY ORAZ REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE CZASU PRACY KIEROWCÓW O DŁUGOŚCI I MIEJSCU PRZYSTANKÓW DECYDUJE PILOT/KIEROWNIK POKŁADU/OBSŁUGA AUTOKARU. PRZYJAZD DO STACJI DOCELOWEJ NA MIEJSCE ZWYKLE NASTĘPUJĘ W SOBOTĘ W GODZ. WIECZORNYCH. WYJAZD W DROGĘ POWROTNĄ ZE STACJI NARCIARSKIEJ W SOBOTE OK. GODZ. 9.00 - 10.00 (DOKŁADNE GODZINY ODJAZDÓW Z POSZCZEGÓLNYCH REZYDENCJI USTALA PRZEDSTAWICIEL BIURA/PILOT/REZYDENT). PRZY WSZYSTKICH PROGRAMACH PRZEJAZDÓW PODANO ŚREDNI CZAS DOTARCIA NA MIEJSCE, MOŻE ON JEDNAK ULEC SKRÓCENIU LUB WYDŁUŻENIU W ZALEŻNOŚCI OD PLANOWANEJ TRASY, REALIZACJI DODATKOWYCH TRANSFERÓW, OCZEKIWANIA NA PASAŻERÓW, WARUNKÓW DROGOWYCH, ATMOSFERYCZNYCH LUB INNYCH A TAKŻE NOSZĄCYCH CECHY SIŁY WYŻSZEJ. TRASA POŁĄCZEO NA TERENIE KRAJU ZALEŻY OD ZGŁOSZEO Z POSZCZEGÓLNYCH MIAST, CO MOŻE SPOWODOWAD, ŻE PRZEJAZD NIE BĘDZIE REALIZOWANY NAJKRÓTSZĄ LUB NAJSZYBSZĄ Z MOŻLIWYCH TRAS.

MIEJSCA W AUTOKARZE

MIEJSCA W AUTOKARZE DOCELOWYM SĄ NUMEROWANE I PRZYDZIELANE PODCZAS REZERWACJI WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEO LUB W PRZYPADKU SPECJALNYCH PROMOCJI WEDŁUG PREFERENCJI PASAŻERÓW LUB OSOBY PODPISUJĄCEJ UMOWĘ W ICH IMIENIU. PRZY REZERWACJI Z DUŻYM WYPRZEDZENIEM NA POSZCZEGÓLNYCH IMPREZACH ISTNIEJE MOŻLIWOŚD WYBORU MIEJSC W MIARĘ ICH DOSTĘPNOŚCI. ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE TYPY I MODELE AUTOKARÓW ORGANIZATOR NIE UDOSTĘPNIA SCHEMATU LUB UKŁADU SIEDZEO DO WGLĄDU. KLIENT REZERWUJĄC OFERTĘ MOŻE WYBRAD MIEJSCE POPRZEZ PODANIE INFORMACJI O RZĘDZIE, STRONIE AUTOKARU (Z TYŁU LUB Z PRZODU, ZA KIEROWCĄ, ZA BARKIEM, PRZY OKNIE ITP). REZERWACJA MIEJSCA Z PRZODU AUTOKARU W RZĘDACH 2-6 OBJETA JEST DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 150,- PLN/OS i GWARANTUJE DODATKOWĄ PRZESTRZEO NA NOGI (OPCJA AUTOKAR-PREMIUM). MIEJSCE PREMIUM DOTYCZY PODRÓŻY AUTOKAREM GŁÓWNYM/DOCELOWYM I MOŻE NIE BYD ZAGWARANTOWANE NP. W PRZYPADKU ANTENKI LUB W CZASIE PRZESIADKI/DOJAZDU BUSEM ITP. PRZYDZIELONY NUMER MIEJSCA W AUTOKARZE PODAWANY JEST WYŁĄCZNIE PRZEZ PILOTA AUTOKARU/KIEROWNIKA POKŁADU LUB KIEROWCĘ DOPIERO NA MIEJSCU ZBIÓRKI. DLA POLEPSZENIA KOMFORTU PODRÓŻY KLIENT MOŻE WYKUPID DODATKOWE WOLNE MIEJSCE W AUTOKARZE OBOK JUŻ PRZYDZIELONEGO W CENIE 300,- PLN/SZT. CHĘD WYKUPIENIA TAKIEGO MIEJSCA NALEŻY ZGŁOSID PRZY REZERWACJI OFERTY LUB NAJPÓŹNIEJ DO 7 DNI PRZED TERMINEM WYJAZDU.

REGULAMIN PODRÓŻY AUTOKAREM

PODCZAS NASZYCH WYJAZDÓW DZIAŁ TRANSPORTU WSPÓŁPRACUJE Z ZAUFANYMI PRZEWOŹNIKAMI ORAZ DYSPONUJE AUTOKARAMI Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM (WC, AC, VIDEO/DVD, BAREK)W TROSCE O KOMFORT PODRÓŻY NASZYCH PASAŻERÓW PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEWOŹNIKÓW NA POKŁADZIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU ORAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU. OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO TYCH PRZEPISÓW, KTÓRE ZAGRAŻAJĄ BEZPIECZEŃSTWU PODRÓŻY ORAZ INNYCH PASAŻERÓW MOGĄ ZOSTAD POPROSZONE PRZEZ OBSŁUGĘ LUB ODPOWIEDNIE SŁUŻBY O OPUSZCZENIE AUTOKARU BEZ MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA PODRÓŻY. ZE WZGLĘDU NA NIEWIELKĄ POJEMNOŚD ZBIORNIKÓW TOALETY I NIEWIELKĄ LICZBĘ MIEJSC NA TRASIE, GDZIE MOŻLIWE JEST ICH OPRÓŻNIENIE, ZALECA SIĘ KORZYSTANIE Z WC W AUTOKARZE WYŁĄCZNIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH. NALEŻY MIED NA UWADZE, IŻ W PRZYPADKU UTRZYMUJĄCYCH SIĘ TEMPERATUR UJEMNYCH ZARÓWNO BAREK JAK I TOALETA MOGĄ ZOSTAD WYŁĄCZONE Z UŻYTKU Z POWODU ZAMARZANIA PRZEWODÓW NAWET POMIMO UŻYWANIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH. NUMERY KONTAKTOWE DO PILOTA/KIEROWCY/KIEROWNIKA POKŁADU LUB OBSŁUGI AUTOKARU SĄ DOSTĘPNE W BIURZE NA 24 H PRZED PLANOWANYM WYJAZDEM. JEŚLI DO DANEGO REGIONU ALP UDAJE SIĘ NIEWIELKA LICZBA OSÓB, MOŻLIWY JEST TRANSPORT Z DODATKOWĄ PRZESIADKĄ, MNIEJSZYM ŚRODKIEM TRANSPORTU (SAMOCHÓD OSOBOWY, TAXI, BUS BEZ TOALETY/BARKU). W PRZYPADKU PODRÓŻY OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ BEZ OPIEKI W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO, KONIECZNE JEST POSIADANIE PISEMNEGO TŁUMACZONEGO NA JĘZYK ANGIELSKI/FRANCUSKI ORAZ NOTARIALNIE POŚWIADCZONEGO ZEZWOLENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW TAKIEJ OSOBY, ZAWIERAJĄCEGO ZGODĘ NA WYJAZD Z KRAJU POD OPIEKĄ WSKAZANEJ W ZEZWOLENIU OSOBY PEŁNOLETNIEJ.