Ubezpieczenia

Informacje o ubezpieczeniach

UBEZPIECZENIE

W przypadku zaistnienia szkody osoba poszkodowana zobowiązana jest do postępowania zgodnie z Instrukcją dla Ubezpieczonych, dostępną na stronie WWW oraz przesyłaną wraz z voucherem. Numery telefonów centrum alarmowego oraz numer polisy uczestnicy przejazdu zorganizowanego otrzymują od pilota na kartach, a osoby udające się w podróż własnym środkiem transportu mają odnotowany na voucherze. Od momentu zaistnienia szkody opiekę nad osobą ubezpieczoną przejmuje Ubezpieczyciel, który decyduje o leczeniu na miejscu lub transporcie (i jego rodzaju) do Polski, po otrzymaniu stosownych dokumentów od lekarzy za granicą. Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem Espace Trans na rzecz Klienta; stronami umowy są: Klient i Ubezpieczyciel. Espace Trans nie pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowań. Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia warunków wyszczególnionych w "Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia" dostępnych na stronach internetowych oraz w naszym biurze. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są np. przypadki zajść pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wypadki do których doszło na skutek jazdy poza oznakowanymi trasami oraz następstwa chorób przewlekłych czy leczenie stomatologiczne. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią "Ogólnych Warunków Ubezpieczenia". Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe; sugerujemy także wykupienie dodatkowego ubezpieczenia obejmującego następstwa chorób przewlekłych – zainteresowanych
prosimy o kontakt z biurem. Espace Trans zaleca także zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ) wydawanej przez NFZ. Istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej.

UBEZPIECZENIE TRAVEL WIENER

Wszystkie osoby wyjeżdżające z Biurem Podróży Espace Trans są objęte ubezpieczeniem Travel według sum gwarancyjnych przedstawionych poniżej: Przedmiot i sumy gwarancyjne ubezpieczenia : Wiener S.A.  (ubezpieczenie w cenie obejmujące cały termin wyjazdu) Koszty Leczenia (KL) - 40 000 PLN
(BEZ ZWYŻKI ZA AMATORSKIE UPRAWIANIE NARCIARSTWA)
Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW): Za 100% uszczerbku na zdrowiu: 10 000 PLN

UBEZPIECZENIE UNIQA SKI PREMIUM (Ubezpieczenie obejmujące cały termin wyjazdu)

- dodatkowo płatne - 100 zł/os. UBEZPIECZENIE UNIQA KONTYNENTY MULTITRAVEL PREMIUM <> PRZEDMIOTY UBEZPIECZENIA i SUMY GWARANCYJNE KL

– Koszty leczenia wraz z assistance 250 000 EUR KR
– Koszty poszukiwań i ratownictwa 10 000 EUR NNW
– Następstwa nieszczęśliwych wypadków 10 000 EUR OC (odpowiedzialność cywilna sportowa)
– szkody osobowe 20 000 EUR OC (odpowiedzialność cywilna sportowa)
– szkody rzeczowe 2 000 EUR OC (odpowiedzialność w życiu prywatnym)
– szkody osobowe 100 000 EUR OC (odpowiedzialność w życiu prywatnym)
– szkody rzeczowe 10 000 EUR BP ( bagaż podróżny)
- 600 EUR Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego
- 200 EUR Ubezpieczenie opóźnienia lotu (powyżej 5h)
- 200 EUR Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku
- 150 EUR Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej
- 3 500 EUR Ubezpieczenie Sprzętu Sportowego (narty/snowboard, buty)
- 1 000 EUR Zwrot kosztów karnetu narciarskiego w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem - 250 EUR Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia wszystkich tras zjazdowych w promieniu 30 km z powodu złych warunków w okresie od 15 grudnia – 30 marca 2023.
- 20 EUR Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego w przypadku potwierdzonego zaginięcia, utraty lub zniszczenia - 20 EUR/dziennie
-  Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych stanowiących 10 % sumy ubezpieczenia KL) - 25 000 EUR MOŻLIWE ROZSZERZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
- Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych stanowiących 100 % sumy ubezpieczenia KL) = +100% składki SWR – sporty wysokiego ryzyka (jazda poza trasami) = +100% składki

Zalecamy także ubezpieczenie UNIQA KONTYNENTY kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania - w cenie 4 % ceny imprezy. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej klient otrzyma 100% poniesionych kosztów.